back CONTENTS next

B A T T L E F I E L D    K O R E A


Majon'ni, Korea, 1953.
Communication trenches on the reverse slopes of Feature 355.
(AWM 157569)

34

© Australian Album ©